INTEGRITETSPOLICY 

 

Allmänt

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med vår integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (nedan definierad som ”Svenska Freds”, ”oss” och ”vi”) åtar oss att skydda och respektera din integritet vid utförandet av våra tjänster, vid kontakt med dig och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför. Svenska Freds, organisationsnummer 802001-0602, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Svenska Freds behandlar de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Svenska Freds kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

 

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress och e-postadress. När du skänker en gåva, blir medlem eller köper något i vår butik kan vi också komma att behandla ditt telefonnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara).

Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro. När en person ansöker om en ledig tjänst eller praktikplats samlar vi även in information om sökandens meriter. När du kontaktar Svenska Freds informationsdesk via e-postadressen info@svenskafreds.se hanterar vi de personuppgifter som är relevanta för ärendet. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter vi tagit del av dem.

 

Ändamålen för behandling

När du ger en gåva, köper något i vår butik, beställer material eller nyhetsbrev via vår webbplats eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att fullgöra beställda tjänster och produkter, möjliggöra god service som att svara på medlems- och givarfrågor, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information.

Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, för att föra egen statistik och genomföra undersökningar för uppföljning och utveckling av Svenska Freds verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger för att skicka generella eller riktade erbjudanden.

Om du är ansluten till en av Svenska Freds lokalföreningar, kan din lokalförening använda dina medlemsuppgifter på samma sätt som vi. Det vill säga för medlemsservice, administration, information, statistik och erbjudanden.

När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över.

 

Uppgifter som kan överföras utanför EU och EES

Svenska Freds kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Svenska Freds kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Svenska Freds räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Svenska Freds som ansvarar för behandlingen. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Svenska Freds rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Svenska Freds strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Svenska Freds vidtar organisatorisk och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Svenska Freds ger du din tillåtelse till att Svenska Freds registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Svenska Freds att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Svenska Freds använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla din tillåtelse genom att kontakta oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Svenska Freds kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem eller givare hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Cookies

Svenska Freds använder så kallade cookies när någon besöker svenskafreds.se

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som innehåller data från webbplatser som besökts. Nästa gång besökaren kommer till samma webbplats kan den läsa besökarens cookies och visa sidorna enligt rätt inställningar.

Det finns två typer av cookies:

Varför använder vi cookies?

Syftet med cookies är att ge besökare tillgång till olika funktioner och underlätta användandet på en webbplats. Cookies samlar information om hur besökare använder funktionerna för att vi ska kunna förbättra webbplatsen.

Delningsfunktionen

För att underlätta spridandet av information från svenskafreds.se i sociala medier används så kallade plugins. Dessa plugins kan lagra så kallade tredjeparts-cookies i webbläsaren och gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar på exempelvis Facebook och Twitter.

Analysfunktion

Webbanalysverktyget Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör till exempel antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök.

Remarketing

Vi använder remarketing på webbplatsen. Detta gör att vi kan få en uppskattning av våra besökares ålder och kön. I samband med kampanjer kan vi använda remarketing för riktade annonser i Google Display Network och Facebooks annonseringsverktyg. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. Via länkarna nedan går det att ändra inställningar för annonser eller göra opt-out för att undgå beteendestyrd annonsering från Google:

Surfa utan cookies

Du kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Om du tackar nej till cookies på svenskafreds.se se så kan användarupplevelsen försämras och funktionaliteten påverkas.

 

Länkar till andra webbplatser

Svenska Freds webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Svenska Freds. Svenska Freds ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser. I de fall där vi samarbetar med en tredje part som behandlar personuppgifter åt oss, så ingår vi personuppgiftsbiträdesavtal med denna part. Som personuppgiftsbiträde så åtar sig våra leverantörer att behandla personuppgifter enligt gällande lagstiftning och att inte sälja, hyra ut eller dela med sig av personuppgifter med externa parter.

 

Givarens rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Svenska Freds kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Svenska Freds eller så kan du höra av dig till Datainspektionen. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår medlems- och givarservice för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor om Svenska Freds behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm
info@svenskafreds.se

Policyn gäller från och med 20180521.